Bao cao su đôn dên khúc giữa có rung, khủng

Bao cao su đôn là gì?