Dương vật giả mini mềm

Dương vật giả mini mềm là gì?