Dương vật giả toả nhiệt

Dương vật giả toả nhiệt là gì?